W DRODZE KU PEŁNEJ PODMIOTOWOŚCI. KOMPETENCJE PODMIOTOWE GIMNAZJALISTÓW

Popławska Agata

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 332

ISBN 978-83-61612-23-0

cena 30 zł


Praca stanowi udaną próbę interdyscyplinarnego studium analityczno-syntetycznego problematyki wymienionej w jej tytule, rozpatrywanej z pozycji edukacji i nauk o niej. (…) Opiniowana monografia naukowa zawiera duży ładunek innowacyjnych i oryginalnych treści. Doskonale wpisuje się w główny nurt zmian związanych z poszukiwaniem norm, metod, form, treści i form organizacyjnych podnoszenia jakości kształcenia w systemie edukacji narodowej (…). Stanowi potwierdzenie rozległej wiedzy humanistycznej dr A. Popławskiej. Dowodzi tego każda sekwencja pracy, w której znajdujemy właściwe odniesienie znajdujących się w niej treści do adekwatnych dla nich nurtów teoretycznych. Prezentowane w niej analizy i interpretacje (…) są rezultatem konsekwentnego przestrzegania wysokich progów wymogów współczesnej metodologii obowiązujących w edukacji i naukach o niej. (…) Charakteryzują się głębią spojrzenia na omawianą tematykę, erudycją w zakresie omawianych kwestii, jak też inteligentną analizą zebranych danych.

– z recenzji prof. zw. dra hab. Kazimierza Denka


Obszernie i ze znawstwem opisano (…) istotne kwestie łączące się z wielostronnym rozwojem ucznia gimnazjum oraz jego kompetencji podmiotowych wskazując główne sfery jego funkcjonowania. (…) W części końcowej rozważań teoretycznych, Autorka przedstawia własną czteroczęściową koncepcję kompetencji podmiotowych (…). To uogólnienie własnych naukowych dociekań, będzie doskonale sprzyjać teoretykom oraz praktykom w ich codziennych poczynaniach. (…) W nawiązaniu do przyjętej klasyfikacji według własnej opisanej już koncepcji, Autorka przedstawia oryginalną konstrukcję narzędzia swych badań. Jest nią SKALA KOMPETENCJI PODMIOTOWYCH GIMNAZJALISTY. (…) Całość badań własnych/koncepcja i realizacja oraz uogólnienia/oceniam pozytywnie jako naukowo wartościowe, zarówno dla teorii, jak i praktyki edukacyjnej.

– z recenzji prof. zw. dra hab. Jerzego Niemca