Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dlaczego warto studiować na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Warto ponieważ: bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka; poprzez poznanie uwarunkowań wewnętrznych bezpieczeństwo państwa i praktyczne wdrażanie wiedzy oraz nabytych umiejętności możemy przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń nie tylko w skali kraju, ale także w najbliższym otoczeniu; poza satysfakcją osobistą możemy przyczynić się do poprawy poczucia bezpieczeństwa naszych rodzin i osób najbliższych.

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną o charakterze nauk o bezpieczeństwie i innych nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i ich usytuowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać wykorzystując metody, techniki i narzędzia stosowane w naukach o bezpieczeństwie i dyscyplinach pokrewnych, zjawiska o charakterze politycznym, społecznym, ekonomicznym, informacyjnym i ekologicznym mające wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo w skali personalnej, środowiska lokalnego, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Praca

Może znaleźć pracę m. in. w strukturach międzynarodowych lub jednostkach administracji centralnej i samorządu terytorialnego oraz w służbach mundurowych.

Zarządzanie kryzysowe (studia I stopnia)

 • Przygotowuje do pracy w: instytucjach i organizacjach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa np. w Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na stanowiskach koordynatorów medycznych; w służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne – w służbach mundurowych tj. w Policji, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei; w strukturach MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości; w Obronie Cywilnej Kraju oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol).
 • W ramach specjalności organizowane są zajęcia z technik samoobrony, sztuk walki i strzelectwa.
 • Celem kształcenia w zakresie zarządzania kryzysowego jest rozumienie podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych.
 • Absolwenci powinni umieć podejmować zadania w sytuacjach kryzysowych państwa oraz rozumieć istotę podstawowych mechanizmów organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach zagrożenia – treści kształcenia obejmować będą poznanie struktur organizacyjnych i funkcjonalnych ogniw reagowania kryzysowego.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny (studia I i II stopnia)

 • Przygotowuje do pracy w: organizacjach i instytucjach gwarantujących bezpieczeństwo obywateli, podmiotów gospodarczych i mienia, w administracji rządowej i samorządowej zapewniającej porządek publiczny – w służbach mundurowych tj. w Policji, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei; w Obronie Cywilnej Kraju oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol).
 • W ramach specjalności organizowane są zajęcia z technik samoobrony, sztuk walki i strzelectwa.
 • Celem kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Absolwenci powinni rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej i lokalnej; powinni posiąść wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury.

Bezpieczeństwo narodowe (studia I stopnia i II stopnia)

 • Przygotowuje do pracy w: instytucjach i organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, zespołach reagowania kryzysowego a także instytucjach oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
 •  Celem kształcenia w zakresie bezpieczeństwa narodowego jest rozumienie podstawowych problemów w zakresie systemu bezpieczeństwa państwa, obronności.
 • Absolwenci powinni umieć podejmować zadania w sytuacjach kryzysowych państwa oraz rozumieć istotę podstawowych mechanizmów organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach zagrożenia – treści kształcenia obejmować będą poznanie struktur organizacyjnych i funkcjonalnych ogniw reagowania kryzysowego.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Wymagane dokumenty

 • Podanie ( wydrukowane dwustronnie ; drukowane litery) ( PDF 233KB)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • CD ze zdjęciem w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Wymagane dokumenty

 • Podanie ( wydrukowane dwustronnie ; drukowane litery) ( PDF 233KB)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu (oryginał do wglądu)
 • Do wglądu akt ślubu w przypadku zmiany nazwiska (dotyczy tylko absolwentów studiów licencjackich APwB)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację.

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024

KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnego (łącznie 10)Suma
Bezpieczeństwo wewnętrzneI STOPNIA400 zł22 zł410 zł832 zł
II STOPNIA400 zł22 zł410 zł832 zł
200 zł
absolwenci którzy podejmą studia na II stopniu
0 zł
absolwenci NWSP jeżeli posiadają legitymację z I stopnia
410 zł610 zł

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. Opłaty miesięczne

Czesne za rok: 4100,00 zł (płatne w 10 ratach po 410 zł miesięcznie) terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. Opłaty roczne

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 3900,00 zł.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem „rekrutacja + kierunek studiów”.

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023

KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnego (łącznie 10)Suma
Bezpieczeństwo wewnętrzneI STOPNIA400 zł22 zł390 zł812 zł
II STOPNIA400 zł22 zł390 zł812 zł
200 zł
absolwenci
0 zł
absolwenci NWSP jeżeli posiadają legitymację z I stopnia
390 zł590 zł

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. Opłaty miesięczne

Czesne za rok: 3.900 zł (płatne w 10 ratach po 390 zł miesięcznie) terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. Opłaty roczne

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 3.700 zł.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem „rekrutacja + kierunek studiów”.