Psychologia

Dlaczego warto studiować Psychologię?

Nie wiem czy jest coś bardziej pasjonującego, zadziwiającego niż ludzie. Każdemu z nas wydaje się, że dużo o nich wie, bo sam jest człowiekiem. Studia psychologiczne pozwalają odkryć, że to niezupełnie tak. One pozwalają zdobyć solidną wiedzę o człowieku, o jego słabościach, siłach i możliwościach, o wielu tajemnicach życia społecznego. Uważam, że warto zdobyć tę wiedzę, rozwijać ją, a w szczególności nauczyć się ją wykorzystywać, żeby profesjonalnie radzić ludziom, pomagać, móc razem z nimi przewidywać. A w wielu miejscach i dziedzinach życia psychologów ciągle brak.

Ewa Drozda-Senkowska, prof. zw. dr hab. psychologii społecznej na Uniwersytecie Paris Descartes

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu psychologii zorientowaną na zastosowaną na zastosowanie praktyczne, posiada również poszerzoną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i nauk bezpieczeństwa.

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: stosowania technik komunikowania się i negocjacji, samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów wykorzystując pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowanie profesjonalnych działań.

Praca

Absolwent może znaleźć pracę (w zależności od wybranej specjalności) m. in w szpitalu (na różnych oddziałach), poradniach, ośrodkach interwencyjnych, szpitalu psychiatrycznym; w szkole lub przedszkolu, domu starców, domu dziecka; w firmie jako specjalista ds. personalnych, specjalista ds. HR-u lub zarządzania zasobami ludzkimi, w sądzie, policji, więzieniach, wojsku.

Psychologia społeczna (PS)

 • Absolwenci specjalności Psychologia społeczna przygotowani będą do podejmowania działań wykorzystujących techniki psychologiczne i socjologiczne przy badaniu problemów dotyczących kształtowania się i zmiany postaw, wpływu społecznego, atrakcyjności interpersonalnej, organizacji i funkcjonowania grup społecznych
 • Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi dyscyplinami psychologii, a także z naukami podstawowymi (filozofia, logika, metodologia); zdobywać będą wiedzę z zakresu wpływu społecznego, technik manipulacji społecznej, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, technik perswazji
 • Przygotowuje do pracy w: przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, firmach konsultingowych, agencjach reklamy i public relations, w ośrodkach badań opinii publicznej i rynku, agencjach doradztwa personalnego, działach informacji i komunikacji, działach personalnych

Psychologia kliniczna (PK)

 • Studenci specjalności Psychologia kliniczna zdobędą wiedzę w zakresie wpływu czynników psychologicznych na ogólny stan zdrowia człowieka, ich
 • Znaczeniu w powstawaniu chorób oraz roli, jaką odgrywają w kształtowaniu zachowania chorych ludzi oraz wpływu stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne, wiedzę w zakresie rozpoznawania psychologicznych i społecznych czynników ryzyka zaburzeń somatycznych i psychicznych, pomagania w ich minimalizowaniu oraz uczenia zdrowych sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi
 • Program Psychologii klinicznej pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie metod wsparcia pacjentów somatycznych, technik psychoterapeutycznych we wspomaganiu leczenia chorób, budowania pozytywnych emocji, radzenia sobie ze stresem, poczucia kontroli i własnej skuteczności w walce z chorobą
 • Przygotowuje do pracy w: szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnych praktykach psychologicznych, sztabach interwencji kryzysowej, telefonach zaufania, ośrodkach dla uzależnionych, ośrodkach opieki społecznej, poradniach przedmałżeńskich, centrach pomocy rodzinie

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Wymagane dokumenty

 • Podanie ( wydrukowane dwustronnie ; drukowane litery) ( PDF 233KB)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • CD ze zdjęciem w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024

KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnego (łącznie 10)Suma
Psychologia5-LETNIE MAGISTERSKIE400 zł22 zł580 zł1 002 zł

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. Opłaty miesięczne

Czesne za rok: 5.800 zł (płatne w 10 ratach po 580 zł miesięcznie) terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. Opłaty roczne

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 5.600 zł.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem „rekrutacja + kierunek studiów”.

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023

KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnego (łącznie 10)Suma
Psychologia5-LETNIE MAGISTERSKIE400 zł22 zł520 zł942 zł

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. Opłaty miesięczne

Czesne za rok: 5.200 zł (płatne w 10 ratach po 520 zł miesięcznie) terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. Opłaty roczne

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 5.000 zł.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem „rekrutacja + kierunek studiów”.