Administracja

Nauki o administracji mają charakter interdyscyplinarny, a kształcenie studentów na kierunku administracja jest realizowane w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych, w dziedzinie nauk ekonomicznych z uwzględnieniem takich dyscyplin naukowych jak: psychologia, socjologia, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji i prawa.

Studia przygotowują absolwenta do realizacji praktycznych, standardowych zadań związanych z szeroko rozumianym procesem administrowania w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauki o administracji i wchodzących w ich zakres subdyscyplin oraz innych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, związanych ściśle z teorią i praktyką administracji.

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: identyfikować, interpretować i wyjaśniać podstawowe zjawiska i procesy związane ściśle z teorią i praktyką administracji, wykonywać w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nabywane w trakcie studiów podstawowe zadania zawodowe w sposób innowacyjny i z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, metod, technik i narzędzi badawczych, posługiwać się swobodnie podstawowymi pojęciami, faktami i różnymi informacjami o charakterze specjalistycznym w trakcie komunikowania się ze specjalistami z zakresu administracji.

Praca

Absolwent może znaleźć pracę m. in. w instytucjach rządowych i pozarządowych oraz w administracji biznesowej.

Administracja samorządowa

 • Przygotowuje do pracy w: organach państwa i samorządu
 • Absolwent zdobywa profesjonalne przygotowanie w obszarze nauk społecznych, administracyjnych, prawnych i ekonomicznych z uwzględnieniem takich dyscyplin jak: psychologia, socjologia, politologia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji i prawa. Na uczelni zostanie przekazana szeroka i zaawansowana wiedza o prawie i umiejętności jego interpretacji.
 • Absolwent po ukończeniu specjalności administracja samorządowa może podjąć pracę pełną wyzwań związaną bezpośrednio z administracją, gospodarką, ekonomią, polityką i prawem. Specjalność ta adresowana jest do osób, które chciałyby podjąć zatrudnienie m.in. w urzędach administracji samorządowej lub rządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji prywatnej jako doradcy i eksperci, różnych placówkach kulturalnych na stanowiskach administracyjnych, organach partii politycznych, instytucjach UE, służbach dyplomatycznych, policji, straży gminnej, ABW, AW.

Administracja publiczna

 • Przygotowuje do pracy w: sektorze publicznym jako pracownik administracji publicznej
 • Absolwent zdobywa profesjonalne przygotowanie z zakresu problemów funkcjonowania i prowadzenia administracji publicznej i gospodarczej. Posiada wiedzę prawną, ekonomiczną, administracyjną, wiedzę o społeczeństwie oraz zarządzaniem sektorem publicznym.
 • Absolwent po ukończeniu specjalności administracja publiczna jest gotowy do podjęcia pracy w sektorze publicznym np. w urzędzie lub jest przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Wymagane dokumenty

 • Podanie ( wydrukowane dwustronnie ; drukowane litery) ( PDF 233KB)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Tegoroczni maturzyści dokumenty rekrutacyjne mogą złożyć po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Wymagane dokumenty

 • Podanie ( wydrukowane dwustronnie ; drukowane litery) ( PDF 233KB)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B – suplementu (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację.

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnego (łącznie 10)Suma
AdministracjaI STOPNIA400 zł22 zł 460 zł 882 zł
II STOPNIA400 zł22 zł 460 zł 882 zł
200 zł
absolwenci którzy podejmą studia na II stopniu
0 zł
absolwenci APwB jeżeli posiadają legitymację z I stopnia
460 zł 660 zł

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. Opłaty miesięczne

Czesne za rok: 4600,00 zł (płatne w 10 ratach po 460 zł miesięcznie) terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. Opłaty roczne

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 4400. zł.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem „rekrutacja + kierunek studiów + imię i nazwisko”.