Administracja

Nauki o administracji mają charakter interdyscyplinarny, a kształcenie studentów na kierunku administracja jest realizowane w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych, w dziedzinie nauk ekonomicznych z uwzględnieniem takich dyscyplin naukowych jak: psychologia, socjologia, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji i prawa.

Studia przygotowują absolwenta do realizacji praktycznych, standardowych zadań związanych z szeroko rozumianym procesem administrowania w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauki o administracji i wchodzących w ich zakres subdyscyplin oraz innych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, związanych ściśle z teorią i praktyką administracji.

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: identyfikować, interpretować i wyjaśniać podstawowe zjawiska i procesy związane ściśle z teorią i praktyką administracji, wykonywać w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nabywane w trakcie studiów podstawowe zadania zawodowe w sposób innowacyjny i z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, metod, technik i narzędzi badawczych, posługiwać się swobodnie podstawowymi pojęciami, faktami i różnymi informacjami o charakterze specjalistycznym w trakcie komunikowania się ze specjalistami z zakresu administracji.

Praca

Absolwent może znaleźć pracę m. in. w instytucjach rządowych i pozarządowych oraz w administracji biznesowej.

Administracja samorządowa

 • Przygotowuje do pracy w: organach państwa i samorządu
 • Absolwent zdobywa profesjonalne przygotowanie w obszarze nauk społecznych, administracyjnych, prawnych i ekonomicznych z uwzględnieniem takich dyscyplin jak: psychologia, socjologia, politologia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji i prawa. Na uczelni zostanie przekazana szeroka i zaawansowana wiedza o prawie i umiejętności jego interpretacji.
 • Absolwent po ukończeniu specjalności administracja samorządowa może podjąć pracę pełną wyzwań związaną bezpośrednio z administracją, gospodarką, ekonomią, polityką i prawem. Specjalność ta adresowana jest do osób, które chciałyby podjąć zatrudnienie m.in. w urzędach administracji samorządowej lub rządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji prywatnej jako doradcy i eksperci, różnych placówkach kulturalnych na stanowiskach administracyjnych, organach partii politycznych, instytucjach UE, służbach dyplomatycznych, policji, straży gminnej, ABW, AW.

Administracja publiczna

 • Przygotowuje do pracy w: sektorze publicznym jako pracownik administracji publicznej
 • Absolwent zdobywa profesjonalne przygotowanie z zakresu problemów funkcjonowania i prowadzenia administracji publicznej i gospodarczej. Posiada wiedzę prawną, ekonomiczną, administracyjną, wiedzę o społeczeństwie oraz zarządzaniem sektorem publicznym.
 • Absolwent po ukończeniu specjalności administracja publiczna jest gotowy do podjęcia pracy w sektorze publicznym np. w urzędzie lub jest przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Wymagane dokumenty

 • Podanie ( wydrukowane dwustronnie ; drukowane litery) ( PDF 233KB)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Wymagane dokumenty

 • Podanie ( wydrukowane dwustronnie ; drukowane litery) ( PDF 233KB)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację.

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024

KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnego (łącznie 10)Suma
AdministracjaI STOPNIA400 zł22 zł410 zł832 zł
II STOPNIA400 zł22 zł410 zł832 zł
200 zł
absolwenci którzy podejmą studia na II stopniu
0 zł
absolwenci NWSP jeżeli posiadają legitymację z I stopnia
410 zł610 zł

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. Opłaty miesięczne

Czesne za rok: 4100,00 zł (płatne w 10 ratach po 410 zł miesięcznie) terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. Opłaty roczne

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 3900. zł.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem „rekrutacja + kierunek studiów”.

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023

KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnego (łącznie 10)Suma
AdministracjaI STOPNIA400 zł22 zł380 zł802 zł
II STOPNIA400 zł22 zł390 zł812 zł
200 zł
absolwenci
0 zł
absolwenci NWSP jeżeli posiadają legitymację z I stopnia
390 zł590 zł

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. Opłaty miesięczne

Czesne za rok: 3.800 zł (płatne w 10 ratach po 380 zł miesięcznie) terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. Opłaty roczne

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 3.600 zł.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem „rekrutacja + kierunek studiów”.