Pedagogika

Pedagogika

Studia niestacjonarne drugiego stopnia, trwają 2 lata (4 semestry).

Studia są realizowane w zakresie:

  • Pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną – skierowane do osób, które ukończyły studia I i II stopnia lub 5-letnie studia magisterskie z psychologii lub studia I stopnia na kierunku pedagogicznym, chcący uzyskać kwalifikacje pedagoga szkolnego
  • Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej – skierowane do osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku pedagogicznym

Absolwenci tych kierunków uzyskują przygotowanie pedagogiczne, należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej powiązanej z praktyką pedagogiczną. Nie nadają uprawnień nauczyciela.

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Pedagog szkolny jest specjalistą, który rozpoznaje wczesne oznaki problemów zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży oraz pomaga w budowaniu odporności psychicznej, a w razie konieczności, pomaga również w zrozumieniu ich przez nauczycieli i rodziców. Do jego obowiązków należy pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom, a także stały kontakt z rodzicami dziecka, które ma problemy.

Obszary działania pedagoga szkolnego to także pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy; rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.); praca z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych; radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami; praca z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu, wsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli; wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych.

Absolwent posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

Wiedza

Student zdobywa pogłębioną wiedzę ogólną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Zdobywa profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, merytoryczne i metodyczne. Studia umożliwiają tworzenie wiedzy z zakresu prawidłowości oraz dysfunkcji rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych oraz szkół średnich. Student poznaje metody pracy pedagoga szkolnego, metody diagnozy rozwoju i zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci i młodzieży oraz metody wczesnego wspomagania rozwoju, a także pracy terapeutycznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Umiejętności

Student zdobywa umiejętności praktyczne, związane z pomocą psychologiczno- pedagogiczną (psychoprofilaktyka, socjoterapia, interwencje kryzysowe), rozwiązywaniem złożonych, w tym nietypowych problemów pedagogicznych oraz problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą przez adekwatny dobór metod i środków oraz wspieraniem funkcjonowania młodych osób w różnych sytuacjach życiowych.

Praca

Absolwent ma kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy jako PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny może pracować we wszystkich możliwych placówkach oświatowych – w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w miejscach, w których mogą być dzieci i dorastająca młodzież potrzebująca pomocy, np. w: poradni psychologiczno-pedagogicznej, świetlicy, placówce oświatowo-wychowawczej, placówce doskonalenia nauczycieli czy w ośrodku wychowawczym dla młodzieży z trudnościami.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagog opiekuńczo-wychowawczy  jest specjalistą działającym w zakresie wychowania, rozwoju, opieki i wsparcia osób będących w trudnych sytuacjach rozwojowych lub społecznych. Ma profesjonalne przygotowanie pedagogiczne do pracy jako pedagog w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych i pozaszkolnych; wspierających, interwencyjnych, socjalizacyjnych i wielofunkcyjnych. Pedagodzy mają możliwość dużego obszaru działań z zakresu zarówno profilaktyki, jak i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, potrzebujących różnego rodzaju wsparcia – identyfikują problemy z zakresu opieki i wychowania, organizują i oferują wsparcie, pomoc doraźną czy terapeutyczną. Zajmują się również profilaktyką społeczną, by zapobiegać sytuacjom kryzysowym – mogą prowadzić zajęcia edukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Są  przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i w pomaganiu przezwyciężania trudności szkolnych. Wspierają w procesie rozwoju psychospołecznego nie tylko dzieci i młodzież przebywające w środowisku niesprzyjającym prawidłowemu wychowaniu i dbaniu o podstawowe potrzeby, ale też osoby dorosłe, starsze czy niesamodzielne.

Wiedza

Student zdobywa pogłębioną wiedzę ogólną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i społecznej, socjologii, poznaje pojęcia, twierdzenia i modele teoretyczne w odniesieniu do rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej, jej komponentów, podstaw prawnych i metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. Potrafi rozpoznać współczesne zagrożenia społeczne i ich konsekwencje.

Ma wiedzę na temat projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych i wspierających rozwój i funkcjonowanie człowieka w różnym okresie życia i w różnych rolach społecznych. Zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie mediacji i wsparcia rodziny, (szczególnie dysfunkcyjnej); jest przygotowany do profesjonalnej pomocy rodzinie w obszarze pełnionych przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Umiejętności

Student zdobywa umiejętności praktyczne pozwalające na aktywny udział w działaniach realizowanych w zakresie edukacji, wychowania, pracy z dziećmi, opieki, profilaktyki, pomocy i wsparcia, doradztwa zawodowego oraz pracy z osobami starszymi. Ma pogłębione umiejętności dostrzegania i identyfikowania problemów opiekuńczych i wychowawczych oraz obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji wychowawczych. Posiada umiejętności wspierania jednostki i rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Ma umiejętności umożliwiające udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i grupowych. Potrafi projektować i realizować działania uzupełniające i kompensujące proces opieki, wychowania i socjalizacji z grupą dziecięcą, młodzieżową, dorosłych, także osób starszych w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, socjalnym i kulturalnym.

 Praca

Absolwent  ma kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy jako PEDAGOG.

Może pracować w: placówkach i instytucjach systemu oświaty, np. jako wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie; instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym; placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, np. wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku wychowawczym; instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej; organizacjach pożytku publicznego oraz warsztatach terapii zajęciowej.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Wymagane dokumenty

  • Podanie ( wydrukowane dwustronnie ; drukowane litery) ( PDF 233KB)
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu (oryginał do wglądu)
  • 1 fotografia legitymacyjna
  • CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
  • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW