Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie, trwają 10 semestrów ( 5 lat).
W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zna procesy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i uczniów w fazie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa w perspektywie interdyscyplinarnej, psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej ich uwarunkowania kulturowe, społeczne. Zna sposoby radzenia z problemami wychowawczymi dzieci lub uczniów i rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i otoczeniem. Potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka od lat trzech.

Absolwent posiada przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne.

Kierunek wzbogacony o edukację artystyczną (muzyka, plastyka, teatr).

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną o charakterze nauk humanistycznych, zdobywa profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne i merytoryczne; potrafi dokonać diagnozę rozwoju dziecka; nabywa umiejętności projektowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, do prowadzenia pracy indywidualnej i zespołowej, poznaje nowoczesne formy współpracy z rodzicami; posiada kompetencje do rozwojowego działania na rzecz dzieci ich nauczania i kształcenia.

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: obserwacji sytuacji i zadań pedagogicznych, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, wykorzystywania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grup.

Praca

Absolwent może pracować w przedszkolu oraz w klasach I – III Szkoły podstawowej.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie ( wydrukowane dwustronnie ; drukowane litery) ( PDF 233KB)
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
  • 1 fotografia legitymacyjna
  • CD ze zdjęciem w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
  • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Tegoroczni maturzyści dokumenty rekrutacyjne mogą złożyć po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości.

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

KierunekStopieńWpisoweOpłata za legitymacjeI rata czesnego (łącznie 10)Suma
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna5-LETNIE MAGISTERSKIE 400 zł 22 zł 465 zł 887 zł

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. Opłaty miesięczne

Czesne za rok: 4.650 zł (płatne w 10 ratach po 465 zł miesięcznie) terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. Opłaty roczne

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 4.450 zł.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem „rekrutacja + kierunek studiów + imię nazwisko”.