Niepełnosprawni

Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych

w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami

zrealizowała projekt

„NWSP Uczelnią dostępną”

w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A064/21-00 z dnia 08/12/2021 r.

 

W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Uczelniany Komitet ds. dostępności, w składzie Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami, Asystent Pełnomocnika Rektora, Doradca ds. dostępności oraz Specjalista ds. dostępności cyfrowej i technicznej, opracował następujące dokumenty:
 1. Przeprowadzono cykl szkoleń kadry dydaktycznej i administracyjnej o następującej tematyce:
 • Obsługa i wsparcie osób z niepełnosprawnościami na uczeni
 • Prowadzenie zajęć akademickich z udziałem osób w kryzysie psychicznym.
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i problemami psychicznymi
 • Funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu w środowisku akademickim
 • Cyfrowa dostępność na uczelni
 • Tworzenie dostępnych treści i dokumentów
 • Prowadzenie zajęć akademickich z udziałem osób ze spektrum autyzmu
 • Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w społeczności akademickiej jako element polityki równościowej Uczelni
 • Prowadzenie zajęć zdalnych i dostosowanie metod nauczania do osób z niepełnosprawnościami
 • Wsparcie studenta z niepełnosprawnością w kryzysie

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 80 osób, w tym 66 osób spośród kadry akademickiej i 14 pracowników administracyjnych.

 1. W ramach pozostałych prac:
 • Wykonano oznaczenie budynku (oznaczenie sal i ciągów komunikacyjnych)
 • Doposażono sale informatyczną i bibliotekę w łącznie 6 komputerów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym 2 ze specjalistycznym oprogramowaniem
 • Opracowano kursy e-learningowe z zakresu obsługi i wsparcia osób z niepełnosprawnościami na uczeni
 • Dostosowano stronę internetową i platformę zdalnego nauczania uczelni do najnowszych standardów WCAD
 • Zakupiono i i zamontowano dźwig osobowy

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami zaprasza do współpracy
UWAGA! spotkania z pełnomocnikiem należy ustalać wcześniej mailowo: niepelnosprawni@apwb.pl

grafika przedstawia logo funduszy europejskich
zdjęcie przedstawia osobę kucającą przed drugą osobą siedzącą na wózku inwalidzkim