Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 03.06.2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat rekrutacyjnych dostępne będą wkrótce.

ZASADY I WARUNKI REKRUTACJI

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie rekrutacji oraz kolejność zgłoszeń. Rekrutacji można dokonać osobiście (w innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego) w siedzibie Uczelni lub poprzez rekrutację online, po której, aby zostać przyjętym na studia niezbędne jest dostarczenie wymaganych dokumentów w formie papierowej do Działu Rekrutacji. Tegoroczni maturzyści dokumenty rekrutacyjne mogą złożyć po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości.

Wymagane dokumenty:

Studia I stopnia oraz 5-letnie studia magisterskie:

 • Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografia legitymacyjna (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego)
 • CD ze zdjęciem w formacie 236 x 295 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Studia II stopnia:

 • Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografia legitymacyjna (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego)
 • CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 236 x 295 pikseli (plik w formacie jpg)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Studia podyplomowe:

 • Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 • Kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (część A i B- suplementu) -oryginał do wglądu
 • 1 fotografia legitymacyjna (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego)
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni wpisowego w wysokości 200 zł

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.

OPŁATY

Kandydat przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych na studia musi dostarczyć wydruk potwierdzenia wpłaty na konto Uczelni:

 • wpisowego
 • I raty czesnego
 • opłaty z legitymację

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty wpisowej w przypadku:

 • niezłożenia dokumentów w terminie rekrutacji
 • nieuruchomienia przez Uczelnię kierunku studiów, na który została wniesiona opłata

Decyzję w sprawie zwrotu opłaty wpisowej podejmuje Kanclerz na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania.

Studenci, którzy dokonają opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200,00 zł.

KONTAKT ORAZ GODZINY PRACY REKRUTACJI

Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych

Aleja Jana Pawła II 91

15-703 Białystok

tel. 85 742 01 99 wew. 13

e-mail: rekrutacja@apwb.pl

 

Godziny pracy

Poniedziałek: 08:00-15:00

Wtorek: 08:00-15:00

Środa: nieczynne

Czwartek: 08:00-15:00

Piątek: 08:00-15:00

Sobota: 8:00-15:30

Niedziela: nieczynne