Projekty UE

Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych

w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami

realizuje projekt

  1. „NWSP Uczelnią dostępną”

w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A064/21-00 z dnia 08/12/2021 r.

zdjęcie przedstawia osobę kucającą przed drugą osobą siedzącą na wózku inwalidzkim

Okres realizacji projektu: od: 2022-04-01 do: 2023-10-31

Celem projektu jest: otwarcie Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, przy wsparciu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, oraz podniesienie kompetencji kadry uczelni, w latach 2022-2023, poprzez realizację działań we wszystkich sześciu kluczowych obszarach dostępności.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia planuje osiągnąć następujące efekty:

  • wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery dostępności
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni
  • podniesienie kompetencji pracowników uczelni w zakresie edukacji włączającej
  • wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia

Powyższe efekty zostaną osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

  • dostosowanie architektoniczne Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • szkolenia i doradztwo kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej i zarządzania

Dofinansowanie projektu z UE: 668 910,78 PLN

Całkowita wartość projektu: 689 598,75 PLN

Terminy szkoleń dla kadr Uczelni: 

Szkolenie obligatoryjne „Obsługa i wsparcie osób z niepełnosprawnościami na uczelni”: 

31.V- 1.VI.2022 – szkolenie zrealizowane

22-23. VI.2022 – szkolenie zrealizowane

14 i 17.X.2022 – szkolenie zrealizowane

3-4.XII.2022 – szkolenie zrealizowane

10-11.XII.2022 – szkolenie zrealizowane

24-25.III.2023 – szkolenie zrealizowane

Szkolenia fakultatywne:

27.01.2023 r. Prowadzenie zajęć akademickich z udziałem osób w kryzysie psychicznym. – szkolenie zrealizowane

28.01.2023 r. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i problemami psychicznymi. – szkolenie zrealizowane

24.02.2023 Prowadzenie zajęć akademickich z udziałem osób z niepełnosprawnościami – Odwołane

25.02.2023 Prowadzenie zajęć akademickich z udziałem osób w spektrum autyzmu – szkolenie zrealizowane

19.04.2023 25.04.2023 Cyfrowa dostępność na Uczelni – szkolenie zrealizowane

26.04.2023 Cyfrowa dostępność na Uczelni – odwołane

12.05.2023 Prowadzenie zajęć akademickich z udziałem osób ze spektrum autyzmu – szkolenie zrealizowane

19.05.2023 Prowadzenie zajęć akademickich z udziałem osób w kryzysie psychicznym – szkolenie zrealizowane

20.05.2023 Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w społeczności akademickiej jako element polityki równościowej Uczelni – szkolenie zrealizowane

01.06.2023 Cyfrowa dostępność na Uczelni – szkolenie zrealizowane

02.06.2023 Prowadzenie zajęć zdalnych i dostosowanie metod nauczania do osób z niepełnosprawnościami – szkolenie zrealizowane

05. i 09.06.2023 Cyfrowa dostępność na Uczelni. Tworzenie dostępnych treści i dokumentów – szkolenie zrealizowane

23.06.2023 Wsparcie studenta z niepełnosprawnością w kryzysie – szkolenie zrealizowane

Zapisy: niepelnosprawni@nwsp.bialystok.pl

grafika przedstawia logo funduszy europejskich