POCZĄTKI KARIERY SZKOLNEJ NA TLE PRZEMIAN EDUKACYJNYCH

Jacewicz Agata

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 278

ISBN 978-83- 61612-21-6

cena 30 zł


Zarówno tytuł książki, jej struktura, jak i wprowadzający do zawartej w niej problematyki wstęp zapowiadają odbiorcom dzieła bardzo interesującą przygodę intelektualną wpisującą się wielorako w obszar szeroko pojętej problematyki edukacji elementarnej – pierwszego i najważniejszego etapu w strukturze współczesnego systemu szkolnego. Rzecz oczywista każdy poziom i każda forma edukacji jest ważna, jako że z założenia ma służyć rozwojowi człowieka, pomagać mu w stawaniu się coraz bardziej samodzielnym i niezależnym oraz kompetentnym na miarę jego możliwości, oczekiwań i aspiracji, a także zaangażowania. Jednakże priorytetowe znaczenie edukacji elementarnej wynika przede wszystkim stąd, że stanowi ona szczebel fundamentalny i propedeutyczny, przygotowujący do dalszych etapów edukacji. Dzieciństwo bowiem to szczególny okres rozwoju człowieka, znacząco warunkujący jego dalsze losy (…) książka Pani dr Agaty Jacewicz ewidentnie wychodzi naprzeciw owym zadaniom i wyzwaniom.

Recenzowana praca zawiera solidnie opracowaną część teoretyczną(…) została przygotowana bardzo staranie w szerokim kontekście problemowym, z uwzględnieniem zwłaszcza przemian społeczno-kulturowych w kraju i na kontynencie europejskim. Autorka wykorzystała bogatą literaturę przedmiotu (…) wyczerpująco przedstawiła założenia metodologiczne badań własnych. W rozdziale empirycznym wieloaspektowo zanalizowała wyniki przeprowadzonych na terenie Białegostoku badań własnych, bogato dokumentując je różnymi formami prezentacji (liczne tabele, wykresy, schematy oraz ryciny), wykazując przy tym dbałość o skrupulatność faktograficzną w analizach i interpretacji rezultatów procesu badawczego.

(…) pragnę podkreślić, że książka Pani dr Agaty Jacewicz pt. Początki kariery szkolnej na tle przemian edukacyjnych posiada duże walory poznawcze i informacyjne. Autorka zawarła w swojej pracy niezwykle ważną i niewystarczająco rozpoznaną problematykę z zakresu edukacji elementarnej i w interesujący sposób ją zaprezentowała oraz podjęła konstruktywne próby rozwiązania postawionych problemów, osadzając całość w ustawicznie ewoluującej współczesnej rzeczywistości.

– Z recenzji prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy