zdjęcie przedstawia osobę kucającą przed drugą osobą siedzącą na wózku inwalidzkim

NWSP Uczelnią dostępną – zakończenie projektu

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami zakończyła realizację projektu

„NWSP Uczelnią dostępną” realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zrealizowanego projektu uczelniany Komitet ds. dostępności przy współpracy z władzami uczelni opracował szereg zaleceń i rekomendacji dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami na uczelni. Więcej informacji na ten temat na dedykowanej zakładce (https://nwsp.bialystok.pl/niepelnosprawni/).

Ponadto przeprowadzono cykl szkoleń dla kadry uczelni, dzięki czemu zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni uzyskali wiedzę, jak współpracować ze studentami z niepełnosprawnościami w trakcie ich procesu dydaktycznego.

W ramach projektu zamontowano również dźwig osobowy, doposażono bibliotekę i salę informatyczną, dostosowano stronę internetową i platformę zdalnego nauczania uczelni do najnowszych standardów WCAD oraz wykonano dodatkowe oznaczenia pozwalające na łatwiejsze poruszanie się osób z niepełnosprawnościami po budynku uczelni.