NR 2 (8) 2017

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (8) 2017

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

9
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Promocja zdrowia – kontekst społeczno-ekologiczny
Health Promotion – a Socio-ecological Context

 

35
Dr Elżbieta Buchcic

Co zrobić aby przyroda była wartością dla społeczeństwa?
What to do to make Nature a Value for Society?

 

52
PaedDr. Tatiana Homoľova, PhD., Mgr. Štefan Petrik

Klima školskej triedy v procese adaptacie žiakov prveho ročnika zakladnej školy
Classroom atmosphere in the Process of the Adaptation of Pupils of the First Class of the Primary School
Klimat szkolnej klasy w procesie adaptacji uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej

 

Z BADAŃ

 

73
Dr Anna Strumińska-Doktor

Znaczenie osobowości nauczyciela w procesie wychowawczym
The Importance of a Teacher’s Personality in the Educational Process

 

89
Dr Urszula Pulińska
Dr Andrzej Puli
ński

Między tolerancją a niechęcią. Aktualne problem migracyjne w percepcji studentów pedagogiki
Between Tolerance and Reluctance. Current Migration Problems in Perception of Students of Pedagogics

 

108
PhD. Michael Shepitko

Investigation of Deliberately Unjust Verdicts, Judgments and others Decisions Issued by Judges in Ukraine
Badania nad umyślnie niesprawiedliwymi wyrokami, postanowieniami i innymi decyzjami wydanymi przez sędziów na Ukrainie

 

129
Eliza Wioleta Leśniewska

Bezpieczeństwo żywności w działalności gastronomicznej
Food Safety in Gastronomic Activities

 

147
Marcin Żukowski

Problematyka przestępczości nieletnich dziewcząt w opinii mieszkańców Białegostoku
The Problem of Juvenile Delinquency of Girls in the Opinion of the Residents of Białystok DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

 

169
PaedDr. Ľubica Gerova, PhD.

Rozvijanie priestorovej predstavivosti ako zaklad pre technicke vzdelavanie
Developing of Spatial Imagination as a Basis for Technical Education
Rozwijanie orientacji przestrzennej jako podstawa do edukacji technicznej

 

181
PaedDr. Ľubica Gerova, PhD.

Kocky a rozvijanie priestorovych predstav žiakov a ich buducich učiteľov
Cubes and Development of The Spatial Imagination of Pupils and their Future Teachers
Klocki w rozwijaniu orientacji przestrzennej uczniów i ich przyszłych nauczycieli

 

RECENZJE

 

193
Dr Hanna Hamer, Dariusz Doliński, Tomasz Grzyb

Posłuszni do bólu – o uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Miligrama Smak Słowa,
Sopot 2017, ss. 248. ISBN 978-83-65731-23-4 Dariusz Doliński, Tomasz Grzyb,
Absolute obedience – about the submission to authority 50 years after Milgram’s experiment Smak Słowa,
Sopot 2017, pp. 248. ISBN 978-83-65731-23-4

 

KOMUNIKATY

 

199
Doc. Inga Matycyna, kand. ped. nauk
Dr Tatiana Aniskevich

Konferencja naukowa: Szkoła podstawowa: Problemy, priorytety i perspektywy rozwoju,
Brzeski państwowy uniwersytet Im. A. S. Puszkina Brześć, 10 listopada 2016

 

204
Dr Grażyna Kędzierska

Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
Wyzwania dla bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego Akademia Pomorska, Słupsk, 18-19 maja 2017