NR 1 (9) 2018

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (9) 2018

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

9
PhD. Svetlana Sokolova

The Security in Modern Society: Innovation Policy and State Regulation
Bezpieczeństwo w nowoczesnym społeczeństwie: polityka innowacyjna i regulacyjna państwa

 

18
Виталий Александрович Хроколов

Безопасность современной личности: информационно-психологические угрозы
Safety of the Contemporary Individual: Information-Psychological Threats
Bezpieczeństwo współczesnego człowieka: zagrożenia informacyjno-psychologiczne

 

26
Płk mgr Bogdan Sowa

Kompetencje żołnierzy zawodowych wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
Competence of Professional Soldiers against Contemporary Challenges and Threats

 

39
PaedDr. Ľubica Gerová, PhD.

Pohľad na matematickú gramotnosť budúcich učiteľov primárneho vzdelávania
A look of the Mathematical Skills of Candidates for Early School Education Teachers
Spojrzenie na umiejętności matematyczne kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

53
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

ERegionálne prvky v obsahu primárneho vzdelávania
Regional Elements in Early School Education Content
Elementy regionalne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Z BADAŃ

 

63
Dr hab. Henryka Ilgiewicz

Polskie stowarzyszenia służby domowej w Wilnie w I połowie XX w.
Polish Associations for Female Household Servants in Wilno in the First Half of the 20th Century

 

78
Dr Grażyna Kędzierska

Kobiety o bezpieczeństwie żywności
Food Safety in Female Students’ Assessment

 

STUDENCKIE DOCIEKANIA NAUKOWE

 

99
Mgr Agnieszka Łazuk-Godlewska

Cechy osobowości i poziom motywacji a odgrywanie ról teatralnych w percepcji
aktorów oraz osób przygotowujących się do zawodu aktora
The Relationship Between Personality Traits and the Level of Motivation in the Perception
of Actors and People Preparing for an Acting Career

 

RECENZJE

 

121
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Elżbieta Buchcic Świętokrzyskie środowisko przyrodnicze jako wartość edukacyjno-kulturowa,
Uniwersytet Jana Kazimierza, Kielce 2017, ss. 314. ISBN 978-83-7133-696-6 Elżbieta Buchcic,
Świętokrzyskie natural environment as an educational and cultural value,
Uniwersytet Jana Kazimierza, Kielce 2017, 314 p. ISBN 978-83-7133-696-6

 

125
Dr Hanna Hamer

Małgorzata Kossowska, Ewa Szumowska, Paulina Szwed, Tolerancja w czasach niepewności,
Smak Słowa, Sopot 2018, ss. 294. ISBN 9788365731623
Małgorzata Kossowska, Ewa Szumowska, Paulina Szwed, Tolerance in times of uncertainty,
Smak Słowa, Sopot 2018, 294 p. ISBN 9788365731623

 

131
Dr Andrzej Puliński

Piotr Zychowicz, Skazy na pancerzach. Czarne karty epopei żołnierzy wyklętych,
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2018, ss. 424. ISBN 978-83-8062-289-0
Piotr Zychowicz Stained armour. The black history of cursed soldiers,
REBIS Publishing House, Poznań 2018, 424 p. ISBN 978-83-8062-289-0

 

KOMUNIKATY

 

143
Dr Zbigniew Siemak

Ogólnopolska konferencja naukowa: Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce 1918 – 2018,
Olsztyn, 16 – 17 lutego 2018

 

150
Dr Grażyna Kędzierska

Konferencja Naukowa: Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej państwa
w dobie niesymetrycznych zagrożeń. Diagnoza i perspektywy, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, 18 lutego 2018

 

155
Dr Hanna Hamer

Międzynarodowa Konferencja: Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 4 – 6 kwietnia 2018

 

158
Dr Zbigniew Siemak

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Setna rocznica rozpadu imperiów.
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Wilno, 18 – 19 kwietnia 2018

 

175
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska

I Kongres Naukowy NWSP Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Majątek Howieny, 10 – 11 maja 2018

 

178
Dr Marek Strzoda

IV Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Społeczeństwo, gospodarka,
siły zbrojne – wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju”, Warszawa, 20 września 2018