NR 2 (10) 2018

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (10) 2018

 

Cały numer

 

Spis Treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

7
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Problemy dziecka otyłego w klasie szkolnej
The Problems of an Obese Child in School Environment

 

26
Dr Elżbieta Buchcic

Przyroda miejscem twórczej resocjalizacji
Nature Based Resocialization

 

44
Доц. Онискевич Т.С.

Педагогическая практика в школе как фактор подготовки к профессиональной деятельности
студентов специальности «Начальное образование» (из опыта образования в Беларуси)
Pedagogical Practice to Strenghten Teacher Training of Early Childhood
Education Students (on the Example of Education in Belarus)
Praktyki pedagogiczne w szkole jako czynnik przygotowania do pracy studentów
edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie doświadczeń z Białorusi).

 

63
Dr Anna Strumińska-Doktór

Zagrożenia we współczesnej szkole
Contemporary School Threats

 

81
Dr Grażyna Kędzierska
Kpt. SG mgr Robert Łachacz

Biometria z perspektywy kryminalistyki
Forensic Science and Biometrics

 

Z BADAŃ

 

101
Dr Agata Jacewicz

Koncepcja pedagogiki Marii Montessori w poglądach studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
z Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Fragment badań
The Montessori Method in The Views of Pre-School and Early School Education Students
of Non-State University College of Pedagogy in Bialystok. Research Report

 

129
Doc. PaedDr Zlatica Huľová, PhD.

Zavádzanie pracovnej výchovy do vzdelávania detí predškolského veku v čase?
The Gradual Implementation of Vocational Training into the Pre-School Education
Wprowadzanie kształcenia zawodowego do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym Research Report

 

141
Dr hab. Urszula Anna Domżał
Oskar Osowski
Mikołaj Zwoliński

Religia w świecie wartości młodzieży wiejskiej
Values and Religion of Rural Youth

 

SYLWETKI LUDZI NAUKI

 

153
Елена Ильинична Попова,
кандидат юридических наук, доцент

Юрий Петрович Гармаев – ученый, учитель, новатор!
Yuri Petrovich Garmaev – Scientist, Teacher, Innovator!
Jurij Pietrowicz Гармаев – naukowiec, nauczyciel, innowator!

 

KOMUNIKATY

 

169
Dr Ewa Romanowska

Program LLP-ERASMUS+. Pobyt w Konstantin Preslavsky Episkop University of Shumen w Bułgarii Shumen,
Bułgaria 23 – 27 kwietnia 2018

 

173
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Program ERASMUS+. Wizyta w Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bułgaria, Shumen,
Bułgaria 30 kwietnia – 3 maja 2018

 

181
Mgr Iwona Piętak

I Naukowa Konferencja: „Twórcza resocjalizacja możliwością usamodzielnienia”
Skarżysko-Kamienna, 15 – 16 listopada 2018

 

193
Dr Hanna Hamer

Konferencja: „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny”,
Warszawa, 21 listopada 2018

 

INFORMACJE

 

197
Елена Ильинична Попова

Konferencja w Ułan-Ude, Rosja

 

O AUTORACH

 

207
Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

213

Wymogi edytorskie
едакционные требования

 

219

Recenzowanie tekstow
Рецензирование материалов