NR 1 (7) 2017

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (7) 2017

 

Cały numer

 

Spis Treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

9
Kand. nauk pedagogicznych, docent Irina Mielniczuk
Dr Tatsiana Aniskevich

Edukacja ekonomiczna młodszych uczniów: Teoria i doświadczenie
Economical Education of Beginning School Puples: Theory and Expirience
Экономическое воспитание младших школьников: теория и опыт

 

27
Prof. dr Henryk Malewski
Prof. dr Vidmantas Egidijus Kurapka
Prof. dr Snieguol
ė Matulienė

Czy społeczna rada koordynacyjna ds. działalności ekspertów sądowych może być efektywnym narzędziem współpracy
wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania z placówkami ekspertyzy sądowej? (Doświadczenia litewskie)
Can Social Coordination Council of Judicial Experts Activity Be an Effective Instrument of Cooperation
of Law Enforcement and Institutions of Forensic Expertise? (Lithuanian Experience)

 

46
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовноправовых дисциплин
Елена Ильинична Попова

Некоторые проблемные вопросы сокращенных форм уголовного судопроизводства
на примере 40 главы упк Российской Федерации
Some Problematic Issues of Reduced Forms of Criminal Proceedings on Example by
Chapter 40 of Criminal Procedure Code Russian Federation
Niektóre problemy uproszczonych form postępowania karnego na przykładzie rozdziału
40 Kodeksu Postępowania Karnego Federacji Rosyjskiej

 

63
Dr Lech Grochowski

Nielegalny rynek alkoholu Illegal Alcohol Market

 

80
Dr Anna Gadomska-Radel

Tajemnica bankowa w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia. Część I
Bank Secret in Civil Procedure – Selected Issues. Part I

 

95
Dr Grzegorz Łyko

Strategic Communication in a Changing Security Environment
Komunikacja strategiczna w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa

 

111
Dr Krystyna Cywa-Fetela

Europejskie przywództwo polityczne. Marine Le Pen – szansa czy zagrożenie?
European Political Leadership. Marine Le Pen – A Chance or Threat?

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

125
Dr hab. Piotr Gawliczek

Istota wdrażania platformy LMS ILIAS na potrzeby e-learningu w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku
Essence of LMS ILIAS Implementation Proces for E-learning Needs of Non State Higher Pedagogical School in Bialystok

 

WSPOMNIENIE

141
Prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski
(6 grudnia 1945 – 23 grudnia 2016)

 

KOMUNIKATY

145
Dr Hanna Hamer

Konferencja Naukowa: „Marihuana – lek czy zagrożenie?” Warszawa, 8 grudnia 2016

 

150
Anna Jurkowska

I Studenckie Seminarium Naukowe: Patologie społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego,
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok, 11 grudnia 2016

 

154
Dr Agata Jacewicz

Obchody 20-lecia działalności Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, 17 grudnia 2016

 

163
Dr hab. Piotr Gawliczek

Program Erasmus+, Litwa, 27 lutego – 03 marca 2017

 

166
Dr Agnieszka Iłendo-Milewska
Dr Zbigniew Siemak
Mgr Iwona Lewkowicz

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy:
„Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro”
(aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne) Wilno, 6-8 kwietnia 2017

 

181
Dr Grażyna Kędzierska

Seminarium Eksperckie: Kaukaz – Terra Incognita w badaniach nad bezpieczeństwem? Białystok, 23 maja 2017

 

185

ANEKS

O AUTORACH

191
Noty

ZASADY PUBLIKOWANIA

199
Wymogi edytorskie/ Pедакционные требования

206
Recenzowanie tekstow/ Рецензирование материалов