NR 2 (6) 2016

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (6) 2016

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

11

Dr hab. Agata Popławska

Kompetencje nauczyciela w zmieniającej się w szkole
Teachers’ competencies in a changing school (selected issues)

 

30
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD.
PaedDr. Tatiana Homoľova
Mgr. Maria Buganova

Aggressive behavior in pupils younger school age
Agresywne zachowania uczniów w młodszym wieku szkolnym

 

50
Dr Monika Kotowska

Geneza odpowiedzialności prawnej nieletnich. Wybrane zagadnienia
The origin of legal liability of minors. Chosen issues

 

63
Prof. dr Henryk Malewski

Implementacja aktów prawnych Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność ekspercką na Litwie
The implementation of laws of the European Union and their impact on expert activity in Lithuania

 

81
Mgr Ewa Joanna Borodzicz

Obchody 8 marca w PRL w świetle propagandowego periodyku kobiecego
„Zwierciadło. Pismo Ligi Kobiet Polskich”
The celebration of march 8 in Communist Poland, as presented in a propaganda female journal
’Mirror. The Journal of the League of Polish Women’

 

94
Jurgita Baltrūnienė

Remarks on the Qualification and Competence of Pre-Trial Investigation Officers
during the Investigation of Cigarette Smuggling Offences
Uwagi o kwalifikacjach i kompetencjach funkcjonariuszy organów ścigania
badających przestępstwa przemytu papierosów

 

Z BADAŃ

 

117
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičova, Ph.D.

Poczucie trudności w realizacji czynności zawodowych u nauczycielek wychowania przedszkolnego
Perception of the difficulty of implementation of professional activities done by kindergartner teacher

 

129
Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Interpretowanie wybranych pojęć przyrodniczych przez dzieci w wieku przedszkolnym
Interpretation of selected science terms by children of pre-primary age

 

151
Mgr Elżbieta Pogorzelska

Badania nad tolerancją dorosłych i dzieci wobec uchodźców pochodzenia czeczeńskiego
Research on tolerance adults and children to refugees Chechen origin

 

177
Mgr Monika Pawelec

Perspektywy postrzegania czasu a perfekcjonizm adaptacyjny i dezadaptacyjny
Time perspectives and adaptive and maladaptive perfectionism

 

195
Adam Czaplejewicz

Handel dopalaczami w Internecie
Trade in designer drugs in the Internet

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

Доктор юридических наук, профессор, Юрий Гармаев
Кандидат юридических наук Елена Попова
Доктор экономических наук, профессор Ирина Шаралдаева

Направления профессиональной адаптации студентов юридических вузов России
Areas of professional adaptation of students of law universities in Russia
Kierunki profesjonalnej adaptacji studentów uczelni prawniczych w Rosji

 

230
Dr Hanna Hamer

Coaching czy psychoterapia?

 

238
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD.

Eliminacia agresivneho spravania deti prostrednictvom prvkov arteterapie
Eliminating child’s aggressive behavior using the elements of art therapy
Eliminowanie agresywnego zachowania dzieci za pomocą wybranych elementow terapii sztuką

 

RECENZJE

 

247
Dr hab. Agata Popławska

Tożsamość w warunkach zmiany społecznej Redakcja naukowa Zbyszko Melosik,
Mirosław J. Szymański, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Warszawa 2016, ss. 246, ISBN 978-83-64953-43-9

 

257
Dr Ewa Romanowska

Szkoła – wspólnota dążeń? Pod redakcją Aleksandry Minczanowskiej,
Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 322, ISBN 978-83-8019-416-8

 

20 LAT
NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU

 

263
Mgr Adam Jakoniuk

20 lat od powstania Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

 

276
Dr Agata Jacewicz

Praca studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Białymstoku na rzecz środowiska lokalnego

 

284
Т. С. Онискевич, кандидат педагогических наук, доцент

Международное сотрудничество Нвпш (Польша, Белосток) и Бргу Имени А.С. Пушкина (Беларусь, Брест) в рамках болонского процесса
Współpraca międzynarodowa między Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną (Polska, Białystok) oraz Brzeskim Państwowym Uniwersytetem imienia A.S. Puszkina (Białoruś, Brześć) w ramach procesu bolońskiego

 

293
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD.

Medzinarodna mobilita ako dobry zaklad pre rozvoj kvalitnej spoluprace v mnohych aspektoch pedagogicko-psychologickych teorii, vedy a vyskumu
Międzynarodowa mobilność jako dobra podstawa dla rozwoju wysokiej jakości współpracy w aspektach pedagogiczno-psychologicznych teorii, nauki i badań

 

299
Prof. zw. dr hab. Ewa Gruza

Zagadnienia Społeczne – czytać czy nie czytać?

 

302
Dr hab. Piotr Gawliczek

Rola komunikacji strategicznej w kreowaniu wizerunku NATO.
Refleksje po szczycie w Warszawie. Wykład inauguracyjny 2016/2017

 

KOMUNIKATY

 

315
Dr hab. Mieczysław Goc

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne – co robimy, dokąd zmierzamy?

 

334
Dr Zbigniew Siemak

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa:
Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem
bezpieczeństwa narodowego? Wilno 28-30 kwietnia 2016

 

345
Dr Zbigniew Siemak

IV Ogólnopolskie Warsztaty Studenckich Kół Naukowych Kryminalistyki Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Szczytno 23-25 maja 2016

 

354
Dr Ewa Romanowska
Dr Agnieszka Iłendo-Milewska
Dr Wiesław Smolski
Mgr Karolina Kondrat

Konferencja Naukowa: Od poszanowania inności do obojętności – wizerunek tolerancji
we współczesnym świecie Białystok 4 czerwca 2016

 

366
Dr Zbigniew Siemak

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 225 lat policji w Polsce Olsztyn 23-24 czerwca 2016

 

374
Dr Katarzyna Hamer

31 Międzynarodowy Kongres Psychologiczny. Różnorodność w harmonii: spostrzeżenia psychologii, Jokohama 24-29 lipca 2016

 

O AUTORACH

379
Noty o Autorach

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

389
Wymogi edytorskie/Редакционные требования
396
Recenzowanie tekstow/Рецензирование материалов