NR 1 (5) 2016

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (5) 2016

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

9

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska Funkcje wychowania dzieci i młodzieży w kontekście przemian cywilizacyjnych
Functions of bringing up of children and young people in the context of civilizational transformations

 

20
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičova, PhD.

Collective Education of Pre-Primary Aged Children in the Czech Republic
Kształcenie integracyjne dzieci w wieku przedszkolnym w Republice Czeskiej

 

39
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD., PaedDr. Miroslawa Gašparova, PhD.

Prirodovedno-technicky a spoločenskovedny obsah vzdelavania v učebnych pomockach
Natural science-technical and social content of education in learning resources
Znaczenie pomocy dydaktycznych w nauczaniu podstawowym przedmiotów technicznych, społecznych i ścisłych

 

57
Dr Anna Gadomska  Radel

Wybrane zagadnienia z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w sprawach transgranicznych. Część II
Selected issues of parental authority and contacts with childrem in cross-border cases. Part II

 

75
Mgr Daria Żmudzin

Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy seksualnej
Child as victim and offender sexual violence

 

90
Kpt. SG, mgr Robert Łachacz

Działania antyterrorystyczne we Wschodniej Ukrainie a zagrożenie migracyjne dla Polski
Anti-terrorist activities in the Eastern Ukraine and migration threat to Poland

 

110
Mgr Izabela Sękowska

Kryminalistyczne aspekty skimmingu bankomatowego
Forensic aspects of skimming ATMs

 

130
Dr Andrzej Puliński

Konspiracja uczniowska w Polsce jako reakcja na zmiany społeczno-polityczne
w okresie tzw. ofensywy ideologicznej w oświacie po 1948 r. Część II. Lata 1948-1956
Students conspiracy in Poland As a response to the socio-political changes In the period
of the so-called ideological offensive In the education system after 1948. Vol. II. Years 1948 – 1956

 

Z BADAŃ

 

147
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD.

Uplatňovanie individualizacie v pracovnom vyučovani v primarnej edukacii
The use of individualization in teaching in primary education
Zastosowanie indywidualizacji nauczania w edukacji podstawowej

 

157
Dr Stanisław Kozdrowski

„Ustawka” pseudokibiców piłkarskich. Profil uczestnika
Pre-arranged fights of football hooligans. Profile of the participant

 

179
Mgr Monika Puławska

Zachowania suicydalne w Polsce w latach 2010 – 2014 na podstawie danych statystycznych
Suicidal behavior in Poland in the years 2010 – 2014 based on statistical data

 

Z HISTORII POLICJI

 

201
Dr Zbigniew Siemak

Policja Państwowa w II RP w sytuacjach nadzwyczajnych
State Police in the II Republic of Poland in extraordinary situations

 

RECENZJE

 

207
Prof. zw. dr hab. Piotr Majer, Piotr Bogdalski

Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby,
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, ss. 635, ISBN 978-83-7462-462-6

 

211
Prof. zw. dr hab. Piotr Majer
Andrzej Urbanek,

Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu teoretyczności bezpieczeństwa personalnego,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Wydawnictwo Społeczno-Prawne w Słupsku,
Słupsk 2015, ss. 475, ISBN 978-83-7467-242-9; 978-83-940669-1

 

KOMUNIKATY

 

215
Doc. Tatiana W. Nicziszyna, kand. ped. nauk
Dr Tatiana S. Aniskevich

Konferencja naukowa: Szkoła Podstawowa: Problemy, Priorytety i Perspektywy Rozwoju
Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina Brześć 11 listopada 2015

 

220
Dr Joanna Nawrocka

Karoli Gaspar University of Reformed Church w Programie Erasmus+. Refleksje

 

227
MgrMonika Pawelec

Działalność Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych

 

O AUTORACH

233
Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

239
Wymogi edytorskie/Редакционные требования
246
Recenzowanie tekstow/Рецензирование материалов