NR 2 (4) 2015

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (4) 2015

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

9
Prof. zw. dr hab.Jadwiga Izdebska

Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka
Multidimensional life expanse of contemporary child

 

22
Dr hab. Wojciech Sroczyński

Nauczyciel wobec problemu integracji w kontekście zmiany społecznej. Zarys problemu
Educator towards the problem of integration in the context of social change – outline of the problem

 

45
Mgr. Ružena Tomkuliaková, PhD.

Učiteľova individuálna koncepcia výučby a jej vplyv na vzdelávací proces na primárnom stupni školy
The teacher’s individual conception of teaching and its effect on the process of primary education
Indywidualne koncepcje nauczania i ich wpływ na efekty edukacji podstawowej

 

58
PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., PaedDr. Marta Vránová, PhD.

Environmental education in technical education
Tematyka ekologiczna w praktyce nauczania

 

70
Dr Anna Gadomska – Radel

Wybrane zagadnienia z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w sprawach transgranicznych
Część I. Odpowiedzialność rodzicielska. Jurysdykcja
Selected issues of parental authority and contacts with childrem in cross-border cases.
Part I. Parental responsibility. Jurisdiction

 

87
Mgr Diana Dajnowicz

Porwania rodzicielskie jako współczesne zagrożenie społeczne. Stan badań i potrzeby badawcze
Parental kidnapping as contemporary social threat. The state of research and research needs

 

101
Dr Renata Runiewicz – Jasińska

Konsekwencje rozwoju cywilizacyjno-technologicznego państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia)
The consequences of the development of civilization and technology in the Baltic States (Lithuania, Latvia, Estonia)

 

117
Dr Andrzej Puliński

Konspiracja uczniowska w Polsce jako reakcja na zmiany społeczno-polityczne
w okresie tzw. ofensywy ideologicznej w oświacie po 1948 r. Część I. Lata 1944-1948
Students conspiracy in Poland as a response to the socio-political changes
in the period of the so-called ideological offensive In the education system after 1948. Vol. I. Years 1944-1948

 

Z BADAŃ

 

129
Mgr. Lucia Plačková, PhD., Ing. Marek Čiliak, PhD.

Ovplyvňovanie držania tela žiakov primárneho vzdelávania
Influencing the body posture of primary education pupils
Wpływ ruchu na budowę ciała uczniów szkoły podstawowej

 

145
Izabela Snarska

Wykluczenie społeczne w świetle własnych badań empirycznych
The phenomenon of social exclusion according to results of an empirical research

 

178
Mgr. Mariana Cabanová, PhD.,

Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Pre-primary education teacher professional activities
in Slovak – Poland comparison
Aktywność zawodowa nauczycieli edukacji przedszkolnej na Słowacji i w Polsce. Porównanie

 

196
Tomasz Kiszło

Bezpieczeństwo własne policjantów Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku w trakcie interwencji
Personal safety officers Prevention Department of the Police in Bialystok during the intervention

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

 

217
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Projektowanie badań pedagogicznych
Designing research in pedagogy

 

227
Prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec

Niż demograficzny – implikacje dla szkolnictwa wyższego?
Komunikat na tle tematyki seminarium naukowego Edukacja – Nauczyciel – Uczeń/Dziecko
w zmieniającej się przestrzeni społecznej Białystok 29 maja 2015

 

RECENZJE

 

232
Dr Grażyna Kędzierska

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
Pod redakcją Janiny Zięby-Palus Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych,
Kraków 2015, ss. 234, ISBN 978-83-87425-29-6

 

KOMUNIKATY

 

239
Dr Grażyna Kędzierska

Forum Naukowe Podlasie – Warmia – Mazury

 

254
Dr Hanna Hamer

Konferencja: Kapitał ludzki – stan i perspektywy rozwoju Warszawa, 20 października 2015

 

257
Dr Zbigniew Siemak, dr Wiesław Smolski

V Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa: O potrzebie i możliwościach diagnozowania
oraz doskonalenia morale żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych Siedlce 26 listopada 2015

 

KRONIKA

 

266
Dr Zbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w latach 2006-2007

 

O AUTORACH

270
Noty o Autorach

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

278
Wymogi edytorskie/Редакционные требования
285
Recenzowanie tekstów