NR 1 (3) 2015

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (3) 2015

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

7
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Triangulacja metod w badaniach społecznych
Triangulation of methods in social research

 

27
Dr hab. Jerzy Mroziak

Osoby starsze w starzejącym się społeczeństwie
The elderly in an ageing socjety

 

46
Dr Agata Jacewicz

Porozumiewanie się w języku ojczystym kluczową kompetencją w procesie uczenia się przez całe życie
Communication in the native language key competence in the process of learning a lifelong

 

59
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičova, Ph.D.

Zmiany w kształceniu przedszkolnym dzieci z obszarow wykluczenia społecznego
Changes in pre-school education of children From socially excluded localities

 

72
Dr Bogdan Chmieliński

Edukacja dla bezpieczeństwa jako czynnik kształtujący bezpieczną przestrzeń dzieci i młodzieży
Education for safety as a factor that creates safe environments for children and youth

 

87
Dr Wojciech Kasprzak

Wykrywanie i ściganie sprawców kradzieży dóbr z gier komputerowych
Detecting and pursuing the perpetrators of theft of goods in computer games

 

103
Dr hab. Jacek Dworzecki

System prewencji kryminalnej w Republice Słowackiej. Wprowadzenie do problematyki
Crime prevention system in the Slovak Republic. Introduction to the issue

 

Z BADAŃ

 

134
Mgr Maciej Popławski

Narkomania i jej przeciwdziałanie w świetle prawa oraz w percepcji młodzieży
Drug addiction and its prevention under law and in the perception of youth

 

153
Adam Siegień

Przestępczość narkotykowa na terenie powiatu hajnowskiego w latach 2008-2013
Drug-related crime in Hajnowka district in the years 2008-2013

 

166
Dr Penka Kozhuharowa

Stosowanie substancji psychoaktywnych przez uczniów klas siódmych w kontekście realizacji programu prewencji w szkole
Substance use by seventh-graders in the context of implementation of a school-based prevention program

 

Z HISTORII POLICJI

 

186
Dr Zbigniew Siemak

Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego na Lubelszczyźnie przed powstaniem Policji Państwowej
(od listopada 1918 do lipca 1919 r.). Część 1. Straż Bezpieczeństwa Publicznego
Public order and safety authorities in Lubelszczyzna region before the formation of National police Force
(from November to July 1919). Part 1. Public Safety Guard

 

201
Dr Zbigniew Siemak

Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego na Lubelszczyźnie przed powstaniem Policji Państwowej
(od listopada 1918 do lipca 1919 r.). Część 2. Lubelska Żandarmeria Krajowa
Public order and safety authorities in Lubelszczyzna region before the formation of National police Force
(from November to July 1919). Part 2. Lublin Military Police

 

214
Dr Stanisław Kozdrowski

Szkoła policyjna w Żyrardowie (1928-1931)
The police school in Żyrardow (1928-1931)

 

RECENZJE

 

233
Dr Tatiana S. Aniskevich

Девиантное поведение несовершеннолетних. Профилактика и коррекция Под редакцией М.П. Осиповой, материалы педагогических чтений, Брест, 15 апреля 2014 г., Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест 2014, 78 с. ISBN 978-985-555-198-1

 

KOMUNIKATY

 

238
Dr Tatiana S. Aniskevich, Doc. Tatiana W. Nicziszyna, kand. ped. nauk

Konferencja Naukowa: Szkoła podstawowa: Problemy, priorytety i perspektywy rozwoju,
Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina, Brześć 12 listopada 2014

 

244
Dr hab. Agata Popławska, dr Agata Jacewicz

II Seminarium Pedagogiczne: Edukacja – nauczyciel – uczeń/dziecko
w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Białystok 29 maja 2015

 

251
Dr Hanna Hamer

Konferencja w ramach ogólnopolskiego dnia walki z depresją:
O depresji wśród dobrych słów Warszawa 23 lutego 2015

 

KRONIKA

 

251
Dr Zbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w latach 2006-2007