NR 2 (2) 2014

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (2) 2014

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

7
Dr hab. Agata Popławska, mgr Ewa Banach

Jakość życia osób starszych – wybrane aspekty
The quality of life of older people – selected aspects

 

24
Dr hab. Jerzy Mroziak

Funkcjonowanie i rehabilitacja poznawcza osób w podeszłym wieku
Functioning and Conginitive Rehabilitation of the Elderly

 

45
Dr Tatiana S. Aniskevich, dr Agata Jacewicz

Uczestnictwo dziadków w życiu rodzinnym – współczesna analiza zjawiska
Grandparents’ participation in family life – modern analysis of the phenomenon

 

60
Dr Andrzej Urbanek

Zagrożenia asymetryczne – wymiar militarny i pozamilitarny
Asymmetric threats – the military and non-military dimension

 

74
Dr Karolina Malinowska-Krutul

Sądowa kontrola zatrzymania
Judicial review of detention

 

90
Dr Anna Gadomska-Radel

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym
Hearing of a child in civil proceedings

 

107
Jurgita Baltruniene

Przemyt papierosów i korupcja – powiązania i współzależność zjawiska
Cigarette smuggling and corruption – relationship and interdependence

 

125
Mgr Wojciech Kasprzak

Wybrane prawno-kryminalistyczne problemy kradzieży dóbr z gier komputerowych
Selected legal and criminal aspects of theft in computer games

 

Z BADAŃ

 

147
Dr hab. Eva Naništova, dr hab. Eva Klčovanska

Weryfikacja psychometrycznych właściwości skali mapowania domocentrycznych i aksjologicznych korelatów relacji społecznych
Verification of the psychometric characteristics of scales mapping domocentric and axiological correlates of social relations

 

178
Dr hab. Katarzyna Laskowska

Napady na banki – reakcja pracowników banków, klientów i Policji
Bank robberies – a response from bank’s employees, clients and the police

 

192
Mgr Magdalena Adamczyk

Przestępczość przeciwko mieniu w województwie podlaskim w latach 2000-2012
Property crimes in the podlaskie province in the years 2000-2012

 

RECENZJE

 

208
Prof. zw. dr hab. Andrzej Pepłoński

Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego pod red. Marka Gorki,
Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, ss. 387, ISBN 978-83-7365-312-2

 

213
Dr hab. Denis Solodow

Modele nauczania w kryminalistyce: historia i współczesność pod red. prof. N.P. Jabłokowa i prof. V. J. Shepitko,
Widawnicza Agencja Apostyl, Charkow 2014, ss. 226, ISBN 978-83-966-2517-15-6

 

KOMUNIKATY

 

226
Dr Agnieszka Iłendo-Milewska, mgr Izabela Kaczyńska,
dr Marek Jastrz
ębski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmieniająca się przestrzeń życia współczesnego człowieka – szanse,
zagrożenia, wyzwania, Białystok 23 maja 2014

 

241
Dr Hanna Hamer

Konferencja Naukowa: V Edycja Podlaskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej, Nowa Wola 7 czerwca 2014

 

248
Dr Zbigniew Siemak

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku,
Wilno 9-11 kwietnia 2014

 

253
Dr Henryk Malewski

10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka, Ukraina Zakarpacka 26-27 czerwca 2014

 

263
Dr Katarzyna Hamer

Konferencja International Society of Political Psychology: Ideologie i konflikt ideologiczny, Rzym 4-7 lipca 2014

 

267
Dr Zbigniew Siemak

II Ogólnopolskie Warsztaty Studenckich Kół Naukowych Kryminalistyki Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 14-16 Maja 2014

 

KRONIKA

 

272
Dr Zbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w latach 2000-2005