NR 1 (1) 2014

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (1) 2014

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

7
Od Redakcji

 

9
Dr Agata Popławska
Wprowadzenie

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

15
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Triangulacja metod w badaniach społecznych
Triangulation of methods in social research

 

35
Dr hab. Michał Balicki

Więzi społeczne w zrożnicowanych kontekstach interdyscyplinarnych
Social ties in the view of differentiated interdisciplinary contexts

 

51
Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska

Dom rodzinny źrodłem budowania szczegolnych więzi społecznych
Home as a source of building of particular social ties

 

66
Dr Agata Jacewicz

Więzi łączące grupę rowieśniczą a rozwoj kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym
The relationship between peer group and the development of children’s social competence

 

80
Dr Andrzej Urbanek

Aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa
Axiological dimension of security

 

97
Dr Monika Kotowska

Pojęcie demoralizacji na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r.
The concept of demoralization against the background of the Act on juvenile justice of 26 October 1982

 

111
Mgr Wiesława Kołakowska

Wybrane zagadnienia udzielania i przyjmowania pomocy w służbach ratowniczych
Selected issues of granting and accepting help in rescue services

 

Z BADAŃ

 

124
Dr Katarzyna Hamer, dr Hanna Hamer

Powody uśmiechania się
The reasons of smiling

 

142
Dr hab. Katarzyna Laskowska

Obraz samobojstw w Polsce w latach 2000-2012
Suicides in Poland in the Years 2000-2012

 

159
Dr Grażyna Kędzierska, mgr Dorota Januszewska

Statystyczna ocena przestępczości nieletnich w niektorych społecznościach lokalnych wojewodztwa podlaskiego
Statistical evaluation of juvenile delinquency in some communities of Podlasie region

 

Z HISTORII POLICJI

 

184
Dr Zbigniew Siemak

Policja Kryminalna w II Rzeczypospolitej. Powstanie, organizacja, kadry i metody pracy
Criminal Police in the Second Republic of Poland. The establishment, organization, human resources and working methods

 

206
Dr Stanisław Kozdrowski

Wychowanie fizyczne w Policji Wojewodztwa Śląskiego (1922-1939)
Physical education in the police of the silesian province (1922-1939)

 

RECENZJE

 

231
Dr Marek Jastrzębski

W trosce o wspołczesną rodzinę. Teoria, badania, wsparcie. Ujęcie interdyscyplinarne,
pod redakcją Jadwigi Izdebskiej i Agaty Popławskiej,
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2013, s. 378, ISBN 978-83-61612-20-9

 

235
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Wincenty Wrześniewski, Szkolnictwo rolnicze w Wielkopolsce w latach 1989-2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 457, Poznań 2013, ss. 462

 

239
Dr Karolina Malinowska-Krutul

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, Część ogolna, Redakcja naukowa Waldemar Kitler,
Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013, ss. 208, ISBN 978-83-7523-203-5

 

KOMUNIKATY

 

243
Dr Agata Jacewicz

Konferencja Naukowa: Oblicza więzi społecznej – ujęcie interdyscyplinarne,
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 24 maja 2013

 

247
Dr Grażyna Kędzierska

IX Międzynarodowa Konferencja: Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka.
Uniwersytet im. Mykolasa Romerisa, Wilno 21-22 czerwca 2013

 

253
Dr Tatiana Niczyszyna, dr Tatiana Oniskiewicz

Konferencja Naukowa: Szkoła podstawowa: problemy, priorytety i perspektywy rozwoju,
Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A.S. Puszkina, Brześć 13 listopada 2013 roku

 

KRONIKA
NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU

 

259
Dr Zbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w latach 1995-1999