NR 2 (14) 2020

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (14) 2020

 

Cały numer

 

Spis Treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

7
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

Tvorba babok ako sucast vytvarno-technickych aktmt v primarnom vzdelavam
Puppet Creation as a Part of Art-Technical Activities in Primary Education
Tworzenie lalek jako część działań artystyczno-technicznych w edukacji wczesnoszkolnej

 

21
Doc. PaedDr. Zlatica Hulova, PhD.

Distancne vzdelavanie a navrat k interaktwnym vzdelavamm programom vo webovej aplikacii
Distance Education and the Return to Interactive Training Programs in a Web Application
Edukacja na odległość i powrót do interaktywnych programów edukacyjnych w aplikacji internetowej

 

36
PaedDr. Lucia Paskova, PhD.

The Role of a Teacher-Leader in Slovak Schools
Rola nauczyciela-lidera w słowackich szkołach

 

Z BADAŃ

 

49
Doc. PaedDr. Zlatica Hulova, PhD.
PaedDr. Miroslava Gasparova, PhD.

Technical Monuments, Natural Assets and Cultural Heritage in the Preparation
of Future Teachers of Younger School-Age Children
Zabytki techniki, majątek przyrodniczy i dziedzictwo kulturowe w przygotowaniu
przyszłych nauczycieli edukacji młodszych dzieci

 

65
Dr Grażyna Kędzierska
Dr Zbigniew Siemak
Dr Wiesław Smolski

Bezpieczeństwo danych osobowych w Internecie. Badania ankietowe studentów
Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku
Security of Personal Data on the Internet. Student Survey Research
Non State Higher Pedagogical School in Białystok

 

94
Martyna Zdrodowska

Handel ludźmi jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego. Perspektywa statystyczna
Trafficking as a Threat for Social Security. Statistical Perspective

 

WSPOMNIENIE

 

115

Dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK (21 czerwca 1952 – 26 października 2020)

 

RECEZJE

 

131
Prof, dr hab. Piotr Majer

Bolesław Sprengel, Generałowie policji, (Bolesław Sprengel, Police Generals)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

138
Dr Jacek Pawłowski

Bolesław Sprengel, Generałowie policji, (Bolesław Sprengel, Police Generals)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 550, ISBN 978-83-231-4287-4

 

O AUTORACH

 

147
Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

151

Wymogi edytorskie
Formal and Editorial Requirements
Pедакционные требования

 

160

Recenzowanie tekstów
Principles of Reviewing Publications
Рецензирование материалов