NR 1 (13) 2020

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (13) 2020

 

Cały numer

 

Spis Treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

7
Doc. PaedDr. Zlatica Hul’ova, PhD.
Prof. PhDr. Maria Kozuchova, CSc.

Sebaregulacia ucenia sa a sebahodnotenie ziakov v technickom vzdelavam na primarnom stupni skol
Self-Regulated Learning and Pupil Self-Assessment in Technical Education at Primary Schools

 

21
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

Interdisciplinarne presahy scenickeho vytvarmctva v technickej edukacn
Interdisciplinary Relationships in Scenic and Costume Design in Technical Education

 

31
PaedDr. Miroslava Gasparova, PhD.

Vybrane aspekty ucenia sa prostredmctvom skusenosti – interdisciplinarny pristup
Aspects of Learning Through Experience – Interdisciplinary Approach

 

71
Mgr. et Mgr. Żaneta Żitnńkova

Child-Centred Play Therapy for Children with Hearing Disabilities
Terapia zabawowa skoncentrowana na dzieciach z niepełnosprawnością słuchową

 

Z BADAŃ

 

51
PaedDr. Monika Brozmanova

Komparacia rozdielnosti a prienikov nazorov ućitel’ov 1. a 2. stupńa na testovanie piatakov
Comparison of Differences and Common Elements in Opinions of Slovak
Primary School Teachers of 1st and 2nd Stages on Testing Pupils in 5th Grade

 

69
Mgr Lenka Liparoua

Vztah vytvarnej a technickej edukacie na pociatocnych stupńoch vzdelavania v pommam
śtudentov predskolskej a elementarnej pedagogiky
Relationship of Art and Technical Education at The Early Stages of Education
in the Perception of Students of Preschool and Elementary Education

 

85
PaedDr. Lucia Paskova, PhD.

Relationship Between Locus of Control and a Teacher’s Transformative Leadership
Zależność między poczuciem umiejscowienia kontroli a przywództwem transformacyjnym nauczyciela

 

97
Mgr Patryk Urban

Etyka zawodowa policjanta. Część II. Badania ankietowe
Police Officer’s Code of Ethics. Part II. Survey

 

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

 

113
Mgr Filip Dobrowolski

Bezpieczeństwo mieszkańców blokowisk na przykładzie osiedli „Rubinkowo” i „Na Skarpie”
w Toruniu Safety of Residents of „Rubinkowo” and „Na Skarpie” Housing Estates in Toruń

 

145
Artur Lenkiewicz

Działalność 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej a poczucie
bezpieczeństwa społeczności lokalnej Białegostoku
Activities of 1st Podlasie Territorial Defence Brigade and The Sense
of Security of the Local Community of Białystok

 

179
Kamil Organek

Patologie społeczne a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Prostki
Social Pathologies and the Sense of Security of Prostki Borough Residents

 

O AUTORACH

 

209
Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

215

Wymogi edytorskie
едакционные требования

 

224

Recenzowanie tekstow
Рецензирование материалов