„NWSP Uczelnią dostępną”

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami

realizuje projekt

pn. „NWSP Uczelnią dostępną”

w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A064/21-00 z dnia 08/12/2021 r.

 

Okres realizacji projektu: od: 2022-04-01 do: 2023-09-30

Celem projektu jest: otwarcie Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, przy wsparciu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, oraz podniesienie kompetencji kadry uczelni, w latach 2022-2023, poprzez realizację działań we wszystkich sześciu kluczowych obszarach dostępności.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia planuje osiągnąć następujące efekty:

  • wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery dostępności
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni
  • podniesienie kompetencji pracowników uczelni w zakresie edukacji włączającej
  • wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia

Powyższe efekty zostaną osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

  • dostosowanie architektoniczne Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • szkolenia i doradztwo kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej i zarządzania

Dofinansowanie projektu z UE: 668 910,78 PLN

Całkowita wartość projektu: 689 598,75 PLN