odnośnik otworzy się w nowym oknie

Program Mieszkanie dla absolwenta

Wychodząc naprzeciw najistotniejszym potrzebom młodych ludzi Miasto Białystok wprowadziło program „Mieszkanie dla Absolwenta”. To nowy instrument, który jest skierowany do najlepszych studentów i absolwentów uczelni wyższych. Głównym celem programu jest zahamowanie odpływu młodych ludzi na zewnętrzne rynki pracy, a także wsparcie lokalnej gospodarki w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników. Mam nadzieję, że inicjatywa zyska aprobatę młodych ludzi i będzie istotną zachętą do związania ich zawodowej przyszłości z Białymstokiem.

Realizacja tego zamierzenia będzie odbywać się w oparciu o wykorzystanie lokali gminnych, będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego

Szczegółowe informacje: 

ul. Słonimska l, 15-950 Białystok, tel. 85 869 6002, e-mail: prezydent@um.bialystok.pl

Infolinia Urzędu Miejskiego w Białymstoku — tel. 85 879 79 79

Program Mieszkanie dla absolwenta

O Programie

Program pod roboczą nazwą „Mieszkanie dla Absolwenta” jest programem wspierającym młodych ludzi w pozyskaniu pierwszego samodzielnego mieszkania. Skierowany jest do najlepszych studentów i absolwentów uczelni wyższych. Celem programu jest również wsparcie lokalnego biznesu w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników i zahamowanie trendu odpływu młodych ludzi na zewnętrzne rynki pracy. Realizacja programu będzie się odbywać z wykorzystaniem lokali
Gminy Białystok, zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego – do 93 lokali nowo wybudowanego zasobu przy ul. Depowej.

 

Dla kogo?

Oferta wsparcia mieszkaniowego skierowana do:

– studentów ostatniego roku uczelni wyższych posiadających średnią ocen z ostatniego roku akademickiego co najmniej 4,75, rekomendowanych przez rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną;

– absolwentów uczelni wyższych, którzy ukończyli studia ze średnią co najmniej 4,75.;

 

Warunki skorzystania z Programu:

– nie posiadanie własności lub współwłasności, spółdzielczego prawa do lokalu lub budynku mieszkalnego, prawa do lokalu wchodzącego w skład zasobów TBS, bądź najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok;

– zamieszkiwanie na terenie Miasta Białystok;

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a miejscem świadczenia pracy jest Miasto Białystok

– nie ukończenie w dacie złożenia wniosku 35 roku życia,

– średnia co najmniej 4,75

 

Jakie mieszkania:

Lokale usytuowane w nowopowstałych budynkach zlokalizowanych przy ul. Depowej
w Białymstoku

Powierzchnia lokalu wynajmowanego w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego będzie wynosić:

1) w gospodarstwach wieloosobowych nie mniej niż 7 m2 , ani więcej niż 20 m2

2) w gospodarstwach jednoosobowych nie mniej niż 10 m2 , ani więcej niż 30 m2.

 

Do kiedy i gdzie można składać wnioski:

Wnioski składa się w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku w terminie do 31 grudnia każdego roku

 

Na jak długo zawierana jest umowa?

– Lokale wynajmowane są wyłącznie na czas trwania stosunku pracy na terenie Miasta Białystok.

–  W przypadku, gdy okres najmu trwa nieprzerwanie 10 lat umowa najmu zawarta na czas trwania stosunku pracy przedłuża się na czas nieoznaczony.

– najemcy zobowiązani będą do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o pozostawaniu
w stosunku pracy na terenie Miasta Białystok w terminie do dnia 31 maja każdego roku.