PODMIOTOWOŚĆ W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ. KONTEKSTY – DZIAŁANIA – ZAGROŻENIA

(red.) Popławska Agata

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 286

ISBN 978-83-61612-00-1

cena 30 zł


Problematyka podmiotowości w rozumieniu ogólnym, jak też usytuowana w szeroko rozumianym kontekście edukacyjnym od wielu lat zajmuje znaczące miejsce w obszarze dyskursu naukowego. (…) liczne grono reprezentantów nauk o wychowaniu, ale także przedstawiciele praktyki edukacyjnej/wychowawczej (…) poddają wielostronnej analizie kategorię podmiotowości z przekonaniem o jej roli i znaczeniu w procesie poznawania, rozumienia rozwoju człowieka. Z zadowoleniem należy zatem przyjmować inicjatywy różnych środowisk naukowych, podejmujących namysł nad podmiotowością w edukacji/wychowaniu. W obszar tego namysłu dobrze wpisuje się praca zbiorowa pod redakcją Agaty Popławskiej, Podmiotowość w praktyce edukacyjnej. Konteksty – działania – zagrożenia, będąca inicjatywą wydawniczą Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

Przedłożona do recenzji praca (…) obejmuje szerokie spektrum problemów, sytuujących się głównie w obszarze praktyki edukacyjnej, ale znajdujemy w niej równocześnie wielorakie odniesienia do teorii naukowych, w tym pedagogicznych. Namysł większości autorów nad kategoriami podmiotowości i podmiotu ujmowanymi kontekstualnie pokazuje z jednej strony ich złożoność, wielowymiarowość, wieloaspektowość z drugiej zaś wielość „zastosowań” w analizie procesów i zjawisk społecznych, dydaktyczno-wychowawczych czy też analizie działalności różnorodnych instytucji.

– z recenzji prof. dr hab. Ewy Kubiak-Szymborskiej