EDUKACJA OBRONNA SPOŁECZEŃSTWA

(red.) Wiśniewski Bernard, Fehler Włodzimierz

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 189

ISBN 83-921930-6-7

cena 28 zł


Treści opracowań (…) autorów są zgodne z aktualnymi poglądami dotyczącymi współczesnego postrzegania bezpieczeństwa i obronności państwa. Stanowią platformę wypowiedzi w zasadniczym obszarze dla uczestników konferencji, tj. edukacji obronnej. Recenzowane opracowania wskazują na znacznie rozszerzający się zakres pojęciowy obszarów „bezpieczeństwo” i „obronność” oraz prezentują zasadnicze problemy zagrożeń dotyczących ich pogranicza. Czynią zatem właściwą podstawę do rozważań kolejnych autorów. Podkreślić należy także, że recenzowane referaty charakteryzują się swobodą a jednocześnie poprawnością metodologiczną wypowiedzi. Zauważyć jednocześnie należy, ze wyżej wymienione referaty poparte są wnioskami z badań prowadzonych w zakresie bezpieczeństwa państwa, w których uczestniczyli autorzy recenzowanych opracowań.

– z recenzji prof. dr hab. Waldemara Kaczmarka


Współczesne i prognozowane zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa wymuszają prowadzenie intensywnych badań nad źródłami ich powstawania, skutecznymi formami i metodami ich wykrywania, monitorowania, ograniczania lub likwidacji. Na tym tle, szczególną rolę zaczynają odgrywać szkoły (w tym wyższe), które są zdolne kreować działania podejmowane w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa. Ich wyjątkowość, polegająca na interdyscyplinarnym łączeniu wielu dyscyplin naukowych z praktyką działania, pozwala odgrywać szczególną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa.

Druga część materiałów konferencyjnych zawiera syntetyczny zbiór podstawowej wiedzy z zakresu edukacji obronnej, (…) opracowanie może być z powodzeniem wykorzystywane w procesie dydaktycznym uczelni zajmujących się problematyką bezpieczeństwa państwa i edukacji obronnej.

– z recenzji prof. dr hab. inż. Romana Kulczyckiego


Powszechnie wiadomo, że na administracji publicznej ciąży ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi. Jednym z warunków sprostania temu obowiązkowi jest posiadanie wiedzy, między innymi z zakresu edukacji obronnej, którą zawiera to właśnie opracowanie.

– z recenzji prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego